* Cơ quan sinh dục của phụ nữ : Được chia ra cơ quan