Hiểu những sở thích. Hầu hết mỗi người đểu có sở thích của riêng